Home Bahasa Jawa Komplit – 50+ Rujukan Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 Sd/Mi Dan...

Komplit – 50+ Rujukan Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 Sd/Mi Dan Kunci Jawabnya Terbaru

67
0

50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Hai adik adik, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kakak juga sehat Alhamdulillah, oiya pada kesempatan kali ini abang ingin membuatkan beberapa soal wacana Bahasa Jawa sebanyak 50 soal yang siap dijadikan sebagai materi latihan, soal ini sudah abang susun dalam bentuk pilihan ganda dan essay beserta dengan kunci jawaban. Sehingga memudahkan adik adik dalam mengerjakannya.

   oiya pada kesempatan kali ini abang ingin membuatkan beberapa soal wacana Bahasa Jawa seban Komplit - 50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
  50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

  Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI

  50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Rajasoal.com dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI ini, adik adik dapat menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini ialah rincian Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA…

  Berikut bospedia memberikan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI

  PETUNJUK UMUM
  1. Tulis namamu di sudut kanan atas
  2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
  3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
  4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

  A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan balasan yang benar !

  Wacanen kanthi permati !

  Raden Werkudara

  Raden Werkudara kuwi panenggake Pandhawa. Raden Werkudara kuwi satriya Jodhipati. Dedege Werkudara gagah gedhe dhuwur. Kalebu swarane uga gedhe jumleger. Apa maneh yen pinuju nesu, swarane kaya-kaya njugrukake gunung.
  Nanging watake satriya pinunjul banget. Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuwatane. Kamangka Raden Werkudara kuwi sekti mandraguna. Wesi gligen wae dapat ditoklek nganggo tangane.
  Raden Werkudara uga duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau dapat kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak. Kukune Werkudara sing ampuh kuwi jenenge kuku pancanaka.
  Sanajan nduweni kekuwatan kang linuwih satriya perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah dhemen tetulung marang wong liya.

  1. Sapa panenggake Pandhawa kuwi ?
  a. Raden Janaka
  b. Raden
  c. Raden Puntadewa
  d. Raden Nakula

  2. Apa piandele Raden Werkudara kang tumemplek ana awake ?
  a. Pancasana
  b. Panah Pasopati
  c. Wesi Gligen
  d. Kuku Pancanaka

  3. Ing ngendi kasatriyane Raden Werkudara ?
  a. Mandakara
  b. Pringgondani
  c. Jodhipati
  d. Madukara

  4. Sapa ngerti ana sing duwe masalah, contone ora dapat mbayar iuran, dapat mbantu bareng-bareng.
  Dasanamane iuran yaiku ….
  a. Urunan
  b. Lunas
  c. nyicil
  d. sekolah

  5. Dadi bocah kuwi aja sok seneng goroh.
  Dasanamane tembung goroh yaiku ….
  a. dolanan
  b. tegese
  c. gumedhe
  d. ngapusi

  6. Nastiti lan Ajeng dadi sahabat pena.
  Tembung kang kacithak miring tegese ….
  a. Kekancan kanthi piranti pena
  b. Kekancan kanthi kirim-kiriman layang
  c. Kekancan kang diwiwiti kanthi nyilih pena
  d. Kekancan kang ora ngerti namane

  7. Bowo sregep sinau, nanging adhine ….
  Tembung sregep kosok baline ….
  a. kesed
  b. pinter
  c. bodho
  d. enthengan

  8. Sekolahane Budi adoh, dene Bowo sekolahe ….
  a. jero
  b. tebih
  c. cedhak
  d. amba

  9. Biyen urip rekasa, saiki anake wis urip ….
  a. cilaka
  b. asor
  c. cilik
  d. kepenak

  10. Tahu lan tempe ngandhung zat gizi kang arane ….
  a. vitamin
  b. protein
  c. mineral
  d. karbohidrat

  11. Rina …Bu Guru nabung
  a. didhawuhi
  b. dikongkon
  c. dipeksa
  d. ditimbali

  12. Bareng disiram lan dirabuk, tandurane dadi ijo ….
  a. koyo-koyo
  b. riyo-riyo
  c. royo-royo
  d. pucet

  13. Bapak lan Ibu mirsani lelomban ing Pantai Marina.
  Tembung mirsani basa ngokone ….
  a. giyaran
  b. weruh
  c. nonton
  d. maca

  14. Bu Lik lunga pasar numpak pit motor.
  Ukara ing dhuwur basa kramane ….
  a. Bu Lik tindak peken nitih sepedha motor
  b. Bu Lik tindak peken numpak sepedha motor
  c. Bu Lik pasar nitih sepedha motor
  d. Bu Lik peken nitih pit motor

  15. Wong kang pegaweane nglakokake sepur diarani ….
  a. dalang
  b. masinis
  c. kusir
  d. pilot

  16. Kembang krambil arane ….
  a. jantung
  b. mayang
  c. manggar
  d. karuk

  17. Rajalele iku jenenge ….
  a. pari
  b. kentang
  c. gedhang
  d. kewan

  18.

  Gambar wayang sisih kiwa iki arane ….
  a. Semar
  b. Bagong
  c. Petruk
  d. Gareng

  19. Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ….
  a. dolanan
  b. macapat
  c. gedhe
  d. tengahan

  20.

  Tulisan Jawa ing ndhuwur yen ditulis latin yaiku ….
  a. Sutarma gawe tahu
  b. Sutarna gawe cucur
  c. Sutarna gawe sumur
  d. Sutarma gawe bubur

  21. Toro mepe kasur
  Ukara ing dhuwur yen ditulis karakter jawa yaiku ….

  22. Rodhane saka wesi, mlakune ing wesi, papan sing kanggo mandhegarane stasiun.
  Tetumpakan iki arane ….
  a. becak
  b. oplet
  c. bis
  d. sepur

  23. … sing didhawuhi ngawa buku ?
  a. apa
  b. ya gene
  c. sapa
  d. ngapa

  24. Nyelengi luwih kondusif ana ing ….
  a. bank
  b. celengan
  c. dhompet
  d. ngisor kasur

  25. Gamelan sing olehe ngunekake dipethik jenenge ….
  a. kendhang
  b. siter
  c. saron
  d. gong

  26. Pak Lik aturana … wedang kopi
  a. ngombe
  b. ngunjuk
  c. dhahar
  d. maem

  27. Bengawan Solo, Serayu, Lukulo iku arane ….
  a. segara
  b. gunung
  c. kutha
  d. kali

  28. Saron dituduhake ing gambar ….

  29. Tembung sing oleh seselan um mapan ing ukara ….
  a. Mustika melu tuku buku
  b. Mardi mangan sate pitu
  c. Murni mlaku-mlaku
  d. Sapa sing gumuyu mau ?

  30. Bu Rahayu : “ Hallo, meniko sinten ?”
  Ani  : “ Kulo Ani, bu “
  Bu Rahayu : “ Ana apa, An ?”
  Ani   : “ Kapurih matur, ibu mboten saged tindak arisan amarga gerah waja.”
  Pacelathon ing dhuwur iku dumadi ing ….
  a. layang
  b. dalan
  c. kantor
  d. telepon

  31.

  Tulisen jawa ing dhuwur unine ….
  a. Parta tuku srabi
  b. Tana tuku srabi
  c. Partana tuku srabi
  d. Sartana tuku srabi

  32. Wong sing nglakokakelan crita wayang diarani ….
  a. sungging
  b. sinden
  c. niyaga
  d. dhalang

  33. Arum : Dita, kowe oleh ulem apa ora ?
  Dita   : Ulem saka sapa ?
  Arum  : ….
  Ukara kanggo ganepi pacelathon ing dhuwur yaiku ….
  a. Dita oleh ulem
  b. Aku arep ngadho
  c. Ngesuk Minggu
  d. Nining arep ulang tahun

  34. Bapak wis kondur saka Bandhung
  Kondurbasangokoneyaiku ….
  a. mulih
  b. lunga
  c. manggon
  d. omahe

  35.

  Gambar wayanging sisih kiwa iki jenenge ….
  a. Arjuna
  b. Werkudara
  c. Nakula
  d. Puntadewa

  II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi balasan sing bener !
  36. Dhasar bocahe landhep, diterangake sedhela wae wis mudheng.
  Tegese tembung landhep, yaiku ….
  37. Mau kowe turu, saiki wis ….
  38. Nastiti nulis layang kanggo Ajeng, Jejere ….
  39. Pak Tani maculi sawah. Wasesane ….
  40. Yen ngirim surat kudu ditempeli … piranti kanggo ongkose
  41. Pite (tuntun) jalaran bane nggembos.
  Tembung jero kurung sing bener yaiku ….
  42. Godhong pari jenenge ….
  43.  Sampur piranti kanggo ….
  44.  Jala, jaring, seser, iku piranti kanggo ….
  45.  Nandur pari sing ditandur kuwi ….

  III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener !
   46.  Aranana kanthi urut lan tulisen jenenge kadang Pandhawa !
   47.  Gawea ukara pitakon nganggo tembung “Kemah” !
   48.  Tulisen nganggo karakter Jawa “ Bu Sarwono kesah saking bogor” !
   49.  Kepriye basa kramane ukara ing ngisor iki !
     Dina iki saya nampa rapot lan saya munggah.
   50.  Nyervisake – Pak Dhe – ing – Darto – kendaraan beroda empat – bengkel.
     Tembung-tembung ing dhuwur dadekna ukara sing becik !

  KUNCI JAWABAN UAS 2018/2019
  Mata Pelajaran : BahasaJawa
  Kelas/Semester : IV (Empat)/ 1

  I. 1. B  6. B  11. A  16. C  21. A  26. B
   2. D  7. A  12. C  17. A  22. D  27. D
   3. C  8. C  13. C  18. A  23. C  28. A
   4. A  9. D  14. A  19. B  24. A  29. D
   5. D  10. B  15. B  20. C  25. B  30. D

  31. C
  32. D
  33. D
  34. A
  35. B

  II. 36. Pinter
   37. Tangi
   38. Nastiti
   39. Maculi
   40. Prangko
   41. Dituntun
   42. Damen
   43. Nari
   44. Nggolet iwak
   45. Winihe

  III. 46. Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Arjuna, Nakula, Sadewa,
   47. Kebijaksanaan Guru
   48.
   49. Dinten niki kulo nampi rapot lan kulo minggah
   50. Pak Dhe Darto nyervisake kendaraan beroda empat ing bengkel

  Demikianlah isu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam berguru demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

   oiya pada kesempatan kali ini abang ingin membuatkan beberapa soal wacana Bahasa Jawa seban Komplit - 50+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
  Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI   File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb

  Diupload oleh www.bospedia.com

  Baca juga yang sejenis

   Pencarian yang paling banyak dicari
   • soal bahasa jawa kelas 4 kurikulum 2013
   • materi bahasa jawa kelas 4 sd 2017
   • soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 pdf
   • materi bahasa jawa kelas 4 semester 2
   • soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
   • kunci balasan bahasa jawa kelas 4 semester 1
   • soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban
   • soal ukk kelas 4 bahasa jawa 2017
   •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022

   LEAVE A REPLY

   Please enter your comment!
   Please enter your name here

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.