Home Uncategorized Download Soal Siap Uas 1 Bahasa Jawa Smp/Mts Kelas Ix

Download Soal Siap Uas 1 Bahasa Jawa Smp/Mts Kelas Ix

5
0
Download Soal Siap Ujian Akhir Semester  Download Soal Siap UAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas IX

Download Soal Siap Ujian Akhir Semester 1/I Mapel Bahasa Jawa Kelas Sembilan (9/IX) Kurikulum 2006 /KTSP

Soal Siap UAS Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Sembilan (9/IX) ini didesain sebagai materi persiapan para penerima didik dalam menghadapi ujian simpulan semester 1/I atau yang sering disingkat dengan UAS.

Soal yang kami sajikan tentu saja memenuhi kriteria sebagai soal yang teruji validitas empririknya. Dalam artian bahwa Soal Siap UAS Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas Sembilan (9/IX) ini berasal dari pola soal yang pernah diujikan.

Sebagai siswa atau penerima didik yang baik, berguru dan mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi UAS hendaknya ditingkatkan, baik mutu maupun jumlahnya. Hal ini mengandung arti bahwa para penerima didik hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas berguru sehingga sanggup memperoleh hasil yang maksimal.

Berikut ialah tautanDownload Soal Siap UAS 1 Bahasa Jawa SMP/MTs Kelas IX:

Berikut ialah kutipan dari isi soal tersebut:

1. Para jago paring pangandikan menawa sing njalari pemanasan global yaiku tumindake manungsa. Tumindak kang njalari pemanasan glot}al yaiku ngobong watu bara kanggo pembarigkit listrik, minyak burni kanggo ngisi piranti transportasi manungsa, panggonane gas alam kanggo kaperluan rnasak: Kabeh tumlndake manungsa ing dhuwur bakal ngasilake gas karbon dioksida Ian gas-gas liyane. !ng wektu iki gas-gas kuwi mabur menyang atmosfer Ian mujudake efek omah kaca. Yen gas-gas kasebut ngebaki atmosfer, bakal dadi tahanan metuning panas saka mantu!ing sorot srengenge menyang bumi Ian geothermal dhewe. Bisa dibayangke kaya ngapa panase. bumi yen hawa panas kuwi ditahan ing bumi. Kuwi kabeh kang njafari bebendu gedhe ing bumi.
Punapa isinipun teks punika.?
A. Pangandikane para jago C. Pemanasan global
B. Cumlarot efek omah beling .D. Cumlorot panas bumi

2. Kula minangka sesulih ingkang kagungan kersa, inggih rnbak Puspita ingkang dinten punika kleresan ngawontenaken syukuran penqetan arnbal warsa. Langkung rumiyin kula ngatuiaken sugeng rawuh Ian agenging panuwun kanthi rawuhipun panjenenqan sedaya.
Tegesipun tembung sesulih inggih punika …..
A. Ngampil C. Wakil
8. Kangmas D. Kulawarga

Minangka puput pepuntoning atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanqqap wacana pambagyaharja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kiranq traps ii a anggen kula matur, saking cupeting pangertosa:n kula, mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samudra pangaksama.
Pratelan menika, ing tang gap wacana minangka perangan …. A. Pambuka C. Dudutan B. lsi D. Panutup

4. Tedhak siten utawa tedhak siti ing sopan santun Jawa dianakake tumrap bocah umur 7 lapan (245 dina) sawise lair.
Nalika si bocah nembe seplsanan bimbing mlaku. Tembung tedhak siten asale saka tembung tedhak kang ateges mudhun Ian siten kang ateges lernah utawa bumi. Dadi tedhak siten nduweni teges ngidakake sikil ing lemah. Tedhak siten nglambangake kasiapan bocah kanggo jumangkah nqlakoni urip ing mbesuke. Tedhak siten nggambaraken punapa … .
A. Kasiapan bocah kanggo jumangkah nglakoni urip ing mbesuke
B. Bocah umur 7 lapan
C. Bocah nembe sepisanan bimbing mlaku
D. Bocah mudhun ing lemah

5. Ing tlatah Dieng saperangan warqane ‘ana bocah – bocah kang lair rambute gembel, iki dudu digawe ananging pancen wiwit lair rambute wis gembel. Ing tlatah iku diugemi bocah kang rambute gembel minangka anak turune Kyai Kala Dite kang ndhisik bubak tlatah Wonosobo Ian mapan ing Dieng tekane seda. Upacara rambut gembel iki dilaksanakake nalika si bocah gembel wis njaluk dicukur kanthi mahar utawa penjalukane dhewe. Bocah gembel biasane karo wong tuwane ditakoni “gembele njaluka apa?” $aben bocah jalukane gembel dhewe – dhewe ana sing njaluk dhuwit, wedhus, dolanan, jajanan, mas – masan Ian liya – liyane. Saking teks kasebat ingkang boten kalebet tata caranipun upacara rambut gembel ing tlatah Dieng, inggih menika … .”
A Upacara rambut gembel iki dilaksanakake nalika si bocah gembel wis njaluk dicukur kanthi mahar
utawa penjalukane dhewe. .
B. Upacara rambut gembel iki dilaksanakake nalika si bocah gembel wis gedhe.
C. Bocah gembel biasane karo wong tuane ditakoni “gembele njaluka apa?” saben bocah jalukane gembel dhewe – dhewe ..
D. Upacara rambut gembel iki dilaksanakake nalika si bocah gembel wis njaluk ana sing njaluk dhuwit, wedhus, dolanan, jajanan, mas – masan Ian liya – liyane

6. Gatekna tembang Gambuh iki !
Tutur bener puniku
Sayektine apantes tiniru
Nadyan metu saking wong sudra papeki
Lamun becik nggone muruk lku pantes sira anggo
Apa tegese pratelan wong sudra papeki ?
A. Wong kang luhur drajate
B. Wong kang asor drajate

7. Tuladhatembang Durma
Dipun sami ambanting saliranira Cegah dhahar Ian guling Darapon sudaha
Nepsu kang ngambra – ambra
Lerema ing tyasireki Dadi sabarang Karsanira lestari

C. Wong sugih mblegedhu
D. Wong kang pinter ing samubarang

Punapa amanat utawi pitutur luhur saking tembang Durma kala wau ?
A. Sarni ambanting salira C. Nyuda nepsu kang ngambra – ambra
B. Tansah dhahar kemawon D. Dadi tukang mbarang

8. Tembang Dhandhanggula Yogyanira kang para prajurit . Lamun sanggup sami anulada
Duk ing nguni caritane Andelira sang Prabu • Sasrabau ing Maespati Aran Patih Suwanda Lelabuhanipun
. Kanq ginelung tri prakara

Guna kaya purun ingkang den antepi

Nuhoni trah utama

Saking tembang punika wonten pmten gatra ?
A. 10 gatra
B. 11 gatra
C. 12 gatra
D. 13gatra.

9. Jaka Tingkir banget ditresnani kaya putrane dhewe. Senadyan dibombong dening Nyi Ageng,nanging Jaka Tingkir ora ugungan. Wiwit cilik kasenengane sinau ngaji ing lanqqar-lanqqar, Ora mung slnau pecahan agama bae nanging uga sinau ilmu karohanian liyane Ian tlrnu kasantosan. Midherek pethikan wonten
nginggil, Jaka Tingkir nggadhahi tabiat ….
A. Ugungan .C. Aleman
B. Sregep D. Seneng dibombong

10. Kumbakarna : “Kakang Dasamuka, saya ora arep perang. Aku wegah mernunqsuhan karo Prabu Rama.” Dasamuka : “Piye, wegah ?”
Kumbakarna : “Aku emoh ngrewangi tekadmu karig murang tata. Elinga kakang !”

Dasaniuka : “Eling apa ?”
Kumbakarna : “Mumpung durung kebacut, balekna Dewi Shinta marang Prabu Rama !11
Dasamuka : “Piye … ! lngatase kowe kuwi wis ngrasakake kamulyan ing kene kok ora gelem maju perang.” Kumbakarna : “Emch saya kakang I”
Dasamuka : “Getun temen rama ibu wis ngupakara kowe ning malah ora wani rnaju perang.” Kumbakarna : “Ora kakang, saya ora sudi mbelanl karepmu kang murang tata, ngumbar angkara !” Dasamuka : “Dhasar kowe ora gelem bela negara l”
Kumbakarna : “Ya saya arep maju peranq, Nanging mung merga mbelani negara, kala merga kowe kakang.”

Punapa pitutur luhur utawi _amanat saking cariyos punika?
A. Majeng perang rnbelani kakangipun ingkang rnurang tata
B. Majeng perang mbelani kakangipun
C. . Majeng perang ngumbar angkara
D. Majeng perang lelabuh dhateng negari

11. Wasis salah $akwijining pemudha kang gag ah, dedeg piadege entuk, Ian praupane ya ora patia nguciwani.
Mula dheweke duwe pepinqinan dadi polisi. Nanging bapake was-was amarga wasis nyoba ndhaftar dadi pulisi kaping pindho, naoging ora ketampa, Ian dheweke kala mangerteni apa sing dadi jalarane. Sakliyane kuwi kang marakna Wasis keplnqin dadi pulisi yaiku kahanan kang ora aman. Saiki akeh rnaling kang nekad anggone nindakake kadurjanan.
Terna saking pethikan cerkak ing nginggil inggih punika ….
A. Wasis kepingin dadi pulisi C. Bapake wasis pulisi
B. Wasis dadi maling D. Pulisi nyekel maling

Demikian goresan pena ihwal

Download Soal Siap Ujian Akhir Semester 1/I Mapel Bahasa Jawa Kelas Sembilan (9/IX) Kurikulum 2006 /KTSP

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here