Browsing Category

Dongeng Fabel

Dongeng Fabel

Monyѐt Jeung Buaya

Halo Pelanggan Rajasoal.com-Monyѐt Jeung Buaya Di sisi walungan, aya monyѐt anu hayang meuntas. Tapi manѐhna teu bisaeun ngojay. Lamun nѐkad, manѐhna dapat titeuleum. “Kumaha ieu nya? lamun teu meuntas dapat paѐh…
Read More...

Lando Si Landak Cucuk

foto:pixabay.com Halo Pelanggan Rajasoal.com-Lando Si Landak CucukLando si Landak ngacungkeun cucuk-cucukna anu sareukeut. “Awas lamun aya anu wani miheulaan, ku kuring bakal dicocog ku ieu cucuk!” ceuk manéhnaCuk! Lando nyocogkeun…
Read More...

Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik…
Read More...

Lutung Kasarung

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna Guru Minda. Hiji peuting GuruMinda ngimpi boga bébéné (kabogoh) nu sarupa jeungSunan Ambu. Nepi kahiji waktu Guru Minda maling-maling neuteup Sunan Ambu. Sunan…
Read More...

Gagak Hayang Kapuji

Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngaheumheum dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeneun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeukina. Kusabab kitu, ku anjing disampeurkeun.…
Read More...

Domba Ajaib

Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji…
Read More...

Ajag Nangtang Jelema

Usum katiga kawilang panjang, atuh panon poé ogé karasa panas morérét.Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. Di hiji rungkun peucang ngiuhan bangkit nu horéam lunta, geus teu werateun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban…
Read More...
close